15مهر روز روستا و عشایر

اکتبر 1, 2018
روز ملی عشایر و روستاییان

۱۵مهر روز روستا و عشایر

۱۵مهر روز روستا و عشایر ۱۵مهر روز روستا و عشایر است ، این روز در تقویم اصلی کشور ثبت شده است. روز ۱۵ام مهرماه هر سال […]