۱۴مهر روز دامپزشکی

مهر ۹, ۱۳۹۷
14مهر روز دامپزشکی

۱۴مهر روز دامپزشکی

۱۴مهر روز دامپزشکی   ۱۴مهر روز دامپزشکی نامگذاری شده است. همانطور که می دانید ۴۹ درصد بیماری ها بین انسان و دام مشترک است و یکی […]