نمونه متن لوح تقدیر و تقدیرنامه برای ورزشکار

مرداد ۳۰, ۱۳۹۶

متن ویژه ورزشی

متن برای ورزشکار متن لوح تقدیر برای ورزشکار نمونه سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران فدراسيون ورزشهاي رزمي نظر به اينکه آقاي ………. از استان تهران […]