لوح تقدیر با جعبه جیر

مهر ۱۶, ۱۳۹۷
لوح تقدیر جعبه جیر فراغت از تحصیل دانشجو

لوح تقدیر جعبه جیر و چرم

لوح تقدیر جعبه جیر و چرم