روز چهاردهم دی چه روزی است

نوامبر 30, 2017

روز جهاد کشاورزی

روز جهاد کشاورزي براساس منابع سازمان خواربار جهاني ساختار اصلي توليدات كشاورزي جهان متكي بر 66 محصول كشاورزي شامل 41 محصول زراعي و 25 محصول دامي […]