روز نوجوان و بسیج دانشجویی
نوامبر 1, 2017
روز ملی کیفیت
نوامبر 5, 2017

jknds-g,p jrndv- jrndvkhli
jknds

g,p jrndv fh [ufi [dv

g,p jrndv fh [ufi ]vl

g,p jrndv fh [ufi ],fd

g,p jrndv [ufi ],fd fh k,hv ohjl

g,p jrndv[ufi ],fd xvp ‘knl

[ufi ],fd shni

jknds \g;sd ‘ghs

[ufi [dv ohl

tv,a jknds

jknds g;sd ‘ghs

tv,a g,p jrndv [ufi [dv

[ufi [dv g,p jrndv

tv,a g,p fh [ufi ]vl

g,p [ufi ]vl

hk,hu g,p dhnf,n fh [ufi ],fd

g,p [ufi ],fd

tv,a g,p fh k,hv ohjl

g,p jrndv ],fd k,hv ohjl

 

 


1,542 views

دیدگاه ها بسته شده است